Tenaga Pengajar

Anton Hendrik Samudra S.H., M.H.
Bebeto Ardyo S.H., M.H.
Daniel Hary Prasetyo S.Kom., M.Sc., Ph.D.
Dr. Drs. Besin Gaspar M.Pd.
Dr. H. Taufik Iman Santosa S.H., M.Hum.
Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum.
Dr. Elfina Lebrine Sahetapy S.H., LL.M.
Dr. Elly Hernawati S.H., M.Hum.
Dr. Go Lisanawati S.H., M.Hum.
Dr. Hwian Christianto S.H., M.H.
Dr. J.M. Atik Krustiyati S.H., M.S.
Dr. Martin Suryana S.H., M.Hum.
Dr. Sonya Claudia Siwu S.H., M.H., LL.M.
Dr. Suhartati S.H., M.Hum.
Dr. Sylvia Janisriwati S.H., M.Hum.
Dr. Wisnu Aryo Dewanto S.H., LL.M., LL.M.
Dr. Yenny Sari S.T., M.Sc.
Dr. Yoan Nursari Simanjuntak S.H., M.Hum.
Dra. Anastasia Innurtrisniyati M.Si.
Edy Hendrawan S.H., M.H.
Erly Aristo S.H., M.Kn.
Fransisca Yanita Prawitasari S.H., M.Kn.
H. Martono S.H., M.Si. (Alm)
Heru Saputra Lumban Gaol S.H., M.H.
Igam Arya Wada S.H., M.H.
Irta Windra Syahrial S.H., M.S.
Jerry Agus Arlianto S.T., M.T.
Marianus Yohanes Gaharpung S.H., M.S.
Marlina Br Purba S.H., M.Hum.
Michelle Kristina S.H., M.H.
Muhammad Insan Tarigan S.H., M.H.
Nabbilah Amir S.H., M.H.
Paula Swandayani Hartanto S.H., M.Kn.
Peter Jeremiah Setiawan S.H., M.H.
Prof. Dr. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum.
Sriwati S.H., C.N., M.Hum.
Suhariwanto S.H., M.Hum.
Tjondro Tirtamulia S.H., C.N., M.H.
Utiyafina Mardhati Hazhin S.H., M.H.
Wafia Silvi Dhesinta Rini S.H., M.H.
Yusrambono S.H., M.Si.