Tenaga Pengajar

 

Suhariwanto, S.H., M.Hum.
Tjondro Tirtamulia S.H., C.N., M.H.
Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum.
Sriwati S.H., C.N., M.Hum.
Dr. J.M. Atik Krustiyati S.H., M.S.
Dr. Elfina Lebrine Sahetapy S.H., LL.M.
Prof. Dr. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum.
Dr. Yoan Nursari Simanjuntak S.H., M.Hum.
Dra. Anastasia Innurtrisniyati M.Si.
Marianus Yohanes Gaharpung S.H., M.S.
Dr. Wisnu Aryo Dewanto S.H., LL.M., LL.M.
Dr. Sylvia Janisriwati S.H., M.Hum.
Dr. Sonya Claudia Siwu S.H., M.H., LL.M.
Dr. Suhartati S.H., M.Hum.
Dr. Go Lisanawati S.H., M.Hum.
Dr. Marlina Br Purba S.H., M.Hum.
Dr. Hwian Christianto S.H., M.H.
Nabbilah Amir S.H., M.H.
Anton Hendrik Samudra S.H., M.H.
Erly Aristo S.H., M.Kn.
Muhammad Insan Tarigan S.H., M.H.
Wafia Silvi Dhesinta Rini S.H., M.H.
Utiyafina Mardhati Hazhin S.H., M.H.
Michelle Kristina S.H., M.H.
Heru Saputra Lumban Gaol S.H., M.H.
Peter Jeremiah Setiawan S.H., M.H.
Fransisca Yanita Prawitasari S.H., M.Kn.
Bebeto Ardyo S.H., M.H.
Dinda Silviana Putri S.H., M.H.
Rofi Aulia Rahman S.H., LL.M.
Yaries Mahardika Putro S.H., LL.M.
Jennifer S.H., M.H.